Staten

Dette er ein inngangsport til å bla i organisasjonane som utgjer statsforvaltninga. På dette toppnivået finn du departementa, og statsministeren sitt kontor, domstolane og Stortinget. Ved å gå inn på ein av organisasjonane, kan du bla deg vidare til underordna enheter.

Merk at ved å bla vidare får du kun sjå direkte underordna enheter som er ein del av statsforvaltninga, og ikkje andre typer tilknytta enheter som heileigde AS-er, tilknytta stiftelser og liknande.

Organisasjon Tal på tilsette
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 196
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1431
ARBEIDSRETTEN 8
ARBEIDSTILSYNET 644
PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN 24
PETROLEUMSTILSYNET 176
RIKSMEKLEREN 9
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 146
STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT 397
TRYGDERETTEN 73
BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 167
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 6034
BARNEOMBUDET 21
DISKRIMINERINGSNEMNDA 15
FORBRUKERRÅDET 171
FORBRUKERTILSYNET 38
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 139
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 241
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 40
SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERKLAGEUTVALGET 12
DOMSTOLENE I NORGE 2214
FINANSDEPARTEMENTET 323
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 455
FINANSTILSYNET 304
SKATTEETATEN 6368
STATENS PENSJONSFOND UTLAND
STATISTISK SENTRALBYRÅ 1063
TOLLETATEN
FORSVARSDEPARTEMENTET 471
ALLIERT TRENINGSSENTER SØR
FORSVARET 18233
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 754
FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON MARINE EXPEDITIONARY BRIGADE
FORSVARSATTACHEEN I WASHINGTON
FORSVARSBYGG 1325
FORSVARSMATERIELL 1431
KONGESKIPET NORGE KS NORGE
KOSOVO FORCE (KOFOR)
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 290
NORWEGIAN MILITARY MISSION TO NATO
NORWEGIAN SUPPORT ELEMENT ENGLAND
NORWEGIAN SUPPORT ELEMENT NORWAY HQ/AFCENT
NOSU RAMSTEIN
SENIOR NATIONAL REPRESENTATIVE SHEPPARD AFB
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 236
BIOTEKNOLOGIRÅDET 7
DIREKTORATET FOR E-HELSE 337
FOLKEHELSEINSTITUTTET 1038
HELSEDIREKTORATET 722
NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN 142
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 169
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING REGULERINGSFOND I NORGES BANK
STATENS HELSETILSYN 126
STATENS LEGEMIDDELVERK 306
STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 17
VETERINÆRMEDISINSK LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER 2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 402
DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET
DEN MILITÆRE DISIPLINÆRMYNDIGHET
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 677
HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE 29
HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE 25
KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 12
KONFLIKTRÅDENE 133
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 34
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 5834
POLITI- OG LENSMANNSETATEN
POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET
SIKKERHET OG BEREDSKAP 627
SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET 25
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 35
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 73
SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD 43
TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET 14
UTLENDINGSDIREKTORATET 1004
UTLENDINGSNEMNDA 282
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 259
ARTSDATABANKEN 30
MILJØDIREKTORATET 845
NORSK KULTURMINNEFOND 22
NORSK POLARINSTITUTT 166
RIKSANTIKVAREN 171
SKAULEN/ETNEDAL VILLREINNEMD
SVALBARDS MILJØVERNFOND
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 382
DATATILSYNET 48
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 760
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 92
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 331
FYLKESMANNEN I AGDER 177
FYLKESMANNEN I BUSKERUD
FYLKESMANNEN I INNLANDET 253
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 153
FYLKESMANNEN I NORDLAND 166
FYLKESMANNEN I OPPLAND
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 512
FYLKESMANNEN I ROGALAND 172
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
FYLKESMANNEN I TELEMARK
FYLKESMANNEN I TROMS
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 255
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 281
FYLKESMANNEN I VESTLAND 281
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD
FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON 216
HUSBANKEN 302
HUSLEIETVISTUTVALGET 40
INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 10
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 26
STATENS KARTVERK 883
STATSBYGG 891
VALGDIREKTORATET 37
KULTURDEPARTEMENTET 148
ARKIVVERKET 298
FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 59
KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE 46
KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO 18
LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET 69
MEDIETILSYNET 38
NASJONALBIBLIOTEKET 506
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 92
NORSK FILMINSTITUTT 109
NORSK KULTURRÅD 133
NORSK LYD OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK 40
RIKSTEATRET 100
SPRÅKRÅDET 39
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 371
ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO 731
DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 14
DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU) 134
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 11
HØGSKOLEN I INNLANDET 1546
HØGSKOLEN I MOLDE 274
HØGSKOLEN I ØSTFOLD 709
HØGSKULEN I VOLDA 422
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 2935
KOMPETANSE NORGE 157
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 532
METEOROLOGISK INSTITUTT 496
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 147
NORD UNIVERSITET 2909
NORGES FORSKNINGSRÅD 496
NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA 40
NORGES HANDELSHØYSKOLE 559
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 287
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 2186
NORGES MUSIKKHØGSKOLE 440
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 11541
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 82
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 5295
SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 147
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 347
UNIT - DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING 211
UNIVERSITETET I AGDER 1952
UNIVERSITETET I BERGEN 6369
UNIVERSITETET I OSLO 9441
UNIVERSITETET I STAVANGER 5232
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 3085
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 4737
UTDANNINGSDIREKTORATET 369
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 145
LANDBRUKSDIREKTORATET 215
MATTILSYNET 1331
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 736
STATENS REINDRIFTSFORVALTNING
VETERINÆRINSTITUTTET 333
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 362
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 58
FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFOND
FISKERIDIREKTORATET 215
GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT/ THE NORWEGIAN EXPORT CREDIT GUARANTEE AGENCY 91
GARANTIKASSEN FOR FISKERE 12
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1144
JUSTERVESENET 105
KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 6
KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) 15
KONKURRANSETILSYNET 104
MESTERBREVNEMNDA 8
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 208
NORSK AKKREDITERING 28
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING 9
NORSK ROMSENTER 43
PATENTSTYRET 251
REGELRÅDET 6
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 562
SJØFARTSDIREKTORATET 362
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 165
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 646
OLJEDIREKTORATET 220
STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT SDØE
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 171
JERNBANEDIREKTORATET 202
JERNBANEVERKET
KYSTVERKET 174
LUFTFARTSTILSYNET 196
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET 164
SENTER FOR OLJEVERN OG MARINT MILJØ 11
STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 56
STATENS JERNBANETILSYN 64
STATENS VEGVESEN 7083
VEGTILSYNET 14
STATSMINISTERENS KONTOR 202
REGJERINGSADVOKATEN 84
STORTINGET 534
NORGES NASJONALE INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER 27
OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET 5
RIKSREVISJONEN 470
SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 74
STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET 14
UTENRIKSDEPARTEMENTET 1508
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID 320
NOREC NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID 42