Staten

Dette er ein inngangsport til å bla i organisasjonane som utgjer statsforvaltninga. På dette toppnivået finn du departementa, og statsministeren sitt kontor, domstolane og Stortinget. Ved å gå inn på ein av organisasjonane, kan du bla deg vidare til underordna enheter.

Merk at ved å bla vidare får du kun sjå direkte underordna enheter som er ein del av statsforvaltninga, og ikkje andre typer tilknytta enheter som heileigde AS-er, tilknytta stiftelser og liknande.

Organisasjon Tal på tilsette
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 199
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1397
ARBEIDSRETTEN 9
ARBEIDSTILSYNET 287
PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN 24
PETROLEUMSTILSYNET 178
RIKSMEKLEREN 10
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 155
STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT 410
TRYGDERETTEN 71
BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 161
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 6152
BARNEOMBUDET 22
DISKRIMINERINGSNEMNDA 19
FORBRUKERRÅDET 157
FORBRUKERTILSYNET 29
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 148
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 41
SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERKLAGEUTVALGET 12
DOMSTOLENE I NORGE 2202
FINANSDEPARTEMENTET 304
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING 506
FINANSTILSYNET 321
SKATTEETATEN 6366
STATISTISK SENTRALBYRÅ 1064
TOLLETATEN
FORSVARSDEPARTEMENTET 477
FORSVARET 18250
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 765
FORSVARSBYGG 1370
FORSVARSMATERIELL 1453
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 303
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 226
BIOTEKNOLOGIRÅDET 7
DIREKTORATET FOR E-HELSE 146
DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET 125
FOLKEHELSEINSTITUTTET 1040
HELSEDIREKTORATET 695
NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN 131
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 162
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING REGULERINGSFOND I NORGES BANK
STATENS HELSETILSYN 130
STATENS LEGEMIDDELVERK 325
STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 26
VETERINÆRMEDISINSK LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER 2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 394
DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET
DEN MILITÆRE DISIPLINÆRMYNDIGHET
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 662
HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE 30
HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE 25
KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 13
KONFLIKTRÅDENE 142
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 31
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 5684
POLITI- OG LENSMANNSETATEN
POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET
SIKKERHET OG BEREDSKAP 625
SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET 33
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 39
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 74
SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD 48
TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET 14
UTLENDINGSDIREKTORATET 992
UTLENDINGSNEMNDA 249
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 267
ARTSDATABANKEN 33
METEOROLOGISK INSTITUTT 511
MILJØDIREKTORATET 875
NORSK KULTURMINNEFOND 23
NORSK POLARINSTITUTT 177
RIKSANTIKVAREN 156
SKAULEN/ETNEDAL VILLREINNEMD
SVALBARDS MILJØVERNFOND
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 398
DATATILSYNET 50
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 721
DIGITALISERINGSDIREKTORATET 281
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 88
FYLKESMANNEN I AGDER 192
FYLKESMANNEN I INNLANDET 250
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 158
FYLKESMANNEN I NORDLAND 167
FYLKESMANNEN I OPPLAND
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 545
FYLKESMANNEN I ROGALAND 173
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
FYLKESMANNEN I TROMS
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 251
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 284
FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK 228
FYLKESMANNEN I VESTLAND 287
FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON 223
HUSBANKEN 300
HUSLEIETVISTUTVALGET 36
INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 10
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 28
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET 164
STATENS KARTVERK 861
STATSBYGG 874
VALGDIREKTORATET 26
KULTURDEPARTEMENTET 162
ARKIVVERKET 327
FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 65
KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE 43
KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO 21
LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET 75
MEDIETILSYNET 35
NASJONALBIBLIOTEKET 521
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 85
NORSK FILMINSTITUTT 106
NORSK KULTURRÅD 141
NORSK LYD OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK 42
RIKSTEATRET 111
SPRÅKRÅDET 38
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 358
22. JULI-SENTERET 17
ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO 893
DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 11
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 142
DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU) 139
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 12
HØGSKOLEN I INNLANDET 1682
HØGSKOLEN I MOLDE 268
HØGSKOLEN I ØSTFOLD 738
HØGSKULEN I VOLDA 435
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 3245
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 192
KOMPETANSE NORGE 157
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 661
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 143
NORD UNIVERSITET 3232
NORGES FORSKNINGSRÅD 483
NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA 43
NORGES HANDELSHØYSKOLE 501
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 314
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 2033
NORGES MUSIKKHØGSKOLE 478
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 10477
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 88
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 5828
SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 155
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 339
STATPED 794
UNIT - DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING 215
UNIVERSITETET I AGDER 2226
UNIVERSITETET I BERGEN 6611
UNIVERSITETET I OSLO 8506
UNIVERSITETET I STAVANGER 5625
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 3369
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 4938
UTDANNINGSDIREKTORATET 359
ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK 22
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 143
LANDBRUKSDIREKTORATET 218
MATTILSYNET 1310
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 716
STATENS REINDRIFTSFORVALTNING
VETERINÆRINSTITUTTET 332
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 355
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 58
FISKERIDIREKTORATET 218
GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT/ THE NORWEGIAN EXPORT CREDIT GUARANTEE AGENCY 94
GARANTIKASSEN FOR FISKERE 13
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1192
JUSTERVESENET 106
KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 6
KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) 17
KONKURRANSETILSYNET 115
MESTERBREVNEMNDA 9
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 189
NORSK AKKREDITERING 28
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING 15
NORSK ROMSENTER 42
PATENTSTYRET 248
REGELRÅDET 8
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 446
SJØFARTSDIREKTORATET 367
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 164
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 641
OLJEDIREKTORATET 226
STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT SDØE
SAMEDIGGI / SAMETINGET 170
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 166
JERNBANEDIREKTORATET 203
KYSTVERKET 194
LUFTFARTSTILSYNET 190
NORSK JERNBANEMUSEUM 30
SENTER FOR OLJEVERN OG MARINT MILJØ 13
STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 53
STATENS JERNBANETILSYN 68
STATENS VEGVESEN 805
VEGTILSYNET 14
STATSMINISTERENS KONTOR 200
REGJERINGSADVOKATEN 82
STORTINGET 527
NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER 22
OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET 5
RIKSREVISJONEN 408
SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 82
STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET 13
UTENRIKSDEPARTEMENTET 1501
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID 321
NOREC NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID 39