Staten

Dette er ein inngangsport til å bla i organisasjonane som utgjer statsforvaltninga. På dette toppnivået finn du departementa, og statsministeren sitt kontor, domstolane og Stortinget. Ved å gå inn på ein av organisasjonane, kan du bla deg vidare til underordna enheter.

Merk at ved å bla vidare får du kun sjå direkte underordna enheter som er ein del av statsforvaltninga, og ikkje andre typer tilknytta enheter som heileigde AS-er, tilknytta stiftelser og liknande.

Organisasjon Tal på tilsette
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 206
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1441
ARBEIDSRETTEN 9
ARBEIDSTILSYNET 662
PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN 24
PETROLEUMSTILSYNET 176
RIKSMEKLEREN 9
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 145
STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT 404
TRYGDERETTEN 73
BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 166
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 6244
BARNEOMBUDET 21
DISKRIMINERINGSNEMNDA 15
FORBRUKERRÅDET 158
FORBRUKERTILSYNET 28
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 140
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 235
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 40
SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERKLAGEUTVALGET 13
DOMSTOLENE I NORGE 2248
FINANSDEPARTEMENTET 319
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 450
FINANSTILSYNET 300
SKATTEETATEN
STATENS PENSJONSFOND UTLAND
STATISTISK SENTRALBYRÅ 1053
TOLLETATEN
FORSVARSDEPARTEMENTET 474
ALLIERT TRENINGSSENTER SØR
FORSVARET 18320
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 756
FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON MARINE EXPEDITIONARY BRIGADE
FORSVARSATTACHEEN I WASHINGTON
FORSVARSBYGG 1315
FORSVARSMATERIELL 1446
KONGESKIPET NORGE KS NORGE
KOSOVO FORCE (KOFOR)
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 288
NORWEGIAN MILITARY MISSION TO NATO
NORWEGIAN SUPPORT ELEMENT ENGLAND
NORWEGIAN SUPPORT ELEMENT NORWAY HQ/AFCENT
NOSU RAMSTEIN
SENIOR NATIONAL REPRESENTATIVE SHEPPARD AFB
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 234
BIOTEKNOLOGIRÅDET 7
DIREKTORATET FOR E-HELSE 329
FOLKEHELSEINSTITUTTET 1008
HELSEDIREKTORATET 726
NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN 141
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 173
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING REGULERINGSFOND I NORGES BANK
STATENS HELSETILSYN 119
STATENS LEGEMIDDELVERK 308
STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN
VETERINÆRMEDISINSK LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER 2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 406
DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET
DEN MILITÆRE DISIPLINÆRMYNDIGHET
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 704
HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE 30
HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE 24
KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 12
KONFLIKTRÅDENE 131
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 28
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 5858
POLITI- OG LENSMANNSETATEN
POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET
SIKKERHET OG BEREDSKAP 641
SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET 22
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 37
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 77
SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD 45
TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET 14
UTLENDINGSDIREKTORATET 944
UTLENDINGSNEMNDA 290
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 254
ARTSDATABANKEN 29
MILJØDIREKTORATET 844
NORSK KULTURMINNEFOND 22
NORSK POLARINSTITUTT 181
RIKSANTIKVAREN 170
SKAULEN/ETNEDAL VILLREINNEMD
SVALBARDS MILJØVERNFOND
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET 392
DATATILSYNET 43
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 746
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 90
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 336
FYLKESMANNEN I AGDER 202
FYLKESMANNEN I BUSKERUD
FYLKESMANNEN I INNLANDET 144
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 163
FYLKESMANNEN I NORDLAND 181
FYLKESMANNEN I OPPLAND
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 323
FYLKESMANNEN I ROGALAND 183
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
FYLKESMANNEN I TELEMARK
FYLKESMANNEN I TROMS
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 126
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 317
FYLKESMANNEN I VESTLAND 193
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD
FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON
HUSBANKEN 305
HUSLEIETVISTUTVALGET 37
INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 11
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 23
STATENS KARTVERK 945
STATSBYGG 918
VALGDIREKTORATET 28
KULTURDEPARTEMENTET 153
ARKIVVERKET 301
FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 68
KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE 42
KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO 17
LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET 68
MEDIETILSYNET 41
NASJONALBIBLIOTEKET 508
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 91
NORSK FILMINSTITUTT 107
NORSK KULTURRÅD 128
NORSK LYD OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK 42
RIKSTEATRET 109
SPRÅKRÅDET 36
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 355
ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO 1045
DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 13
DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU) 135
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 9
HØGSKOLEN I INNLANDET 1486
HØGSKOLEN I MOLDE 263
HØGSKOLEN I ØSTFOLD 705
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE
HØGSKULEN I VOLDA 419
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 3186
KOMPETANSE NORGE 159
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 805
METEOROLOGISK INSTITUTT 500
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 147
NORD UNIVERSITET 2933
NORGES FORSKNINGSRÅD 502
NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA 40
NORGES HANDELSHØYSKOLE 593
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 292
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 2222
NORGES MUSIKKHØGSKOLE 453
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 11455
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 76
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 5972
SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 150
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 349
UNIT - DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING 202
UNIVERSITETET I AGDER 2025
UNIVERSITETET I BERGEN 6184
UNIVERSITETET I OSLO 9551
UNIVERSITETET I STAVANGER 4936
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 3211
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 4787
UTDANNINGSDIREKTORATET 380
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 146
LANDBRUKSDIREKTORATET 213
MATTILSYNET 1368
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
STATENS REINDRIFTSFORVALTNING
VETERINÆRINSTITUTTET 345
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 368
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 65
FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFOND 20
FISKERIDIREKTORATET 219
GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT/ THE NORWEGIAN EXPORT CREDIT GUARANTEE AGENCY 94
GARANTIKASSEN FOR FISKERE 12
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1130
JUSTERVESENET 107
KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 6
KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) 17
KONKURRANSETILSYNET 107
MESTERBREVNEMNDA 7
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 210
NORSK AKKREDITERING 28
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING 6
NORSK ROMSENTER 43
PATENTSTYRET 255
REGELRÅDET 6
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 569
SJØFARTSDIREKTORATET 356
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 164
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 657
OLJEDIREKTORATET 229
STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT SDØE
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 177
JERNBANEDIREKTORATET 237
JERNBANEVERKET
KYSTVERKET 180
LUFTFARTSTILSYNET 192
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET 164
SENTER FOR OLJEVERN OG MARINT MILJØ 6
STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 55
STATENS JERNBANETILSYN 66
STATENS VEGVESEN 7224
VEGTILSYNET 14
STATSMINISTERENS KONTOR 192
REGJERINGSADVOKATEN 83
STORTINGET 528
NORGES NASJONALE INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER 25
OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET 5
RIKSREVISJONEN 468
SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 74
STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET 14
UTENRIKSDEPARTEMENTET 1509
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID 325
NOREC NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID 42